Joshiochi! 2-kai kara Onna no Ko ga…Kudattekita

Adult Manga TV Anime Joshiochi! A Girl Fell from the 2nd Floor Anime Shorts Premiering on July 1 (NSFW)

Ecchi romance anime fans have a great reason to cheer. Tokyo MX and ComicFesta have announced a series of anime shorts for a new adult manga. Konro Hato’s manga Onna no Ko ga Ochita saki wa, Ore no Musuko no Sakippo Deshita is getting anime shorts and will be premiering on July 1. Joshiochi! 2-kai kara Onna no Ko